Luật giáo dục (sửa đổi 2019)

Đăng ngày: 2019-09-18 09:37:19
Sửa ngày: 2019-09-18 09:37:19
Người đăng: mnphuocsang

Tên file: De-cuong-gioi-thieu-Luat-giao-duc.pdf
Kích thước: 6.88 MB
Tải về


Tên file: Luat-Giao-duc-sua-doi-2019-09.09.2019.pptx
Kích thước: 3.46 MB
Tải về


Tên file: Luat-Giao-duc-so-43-2019-QH14.doc
Kích thước: 845.50 KB
Tải về


Tên file: Luat-Giao-duc-so-43-2019-QH14.pdf
Kích thước: 671.40 KB
Tải về